مصوبه شورای عالی آموزش جهت امتحانات

طبق مصوبه شورای عالی آموزش قبل از خروج از سالن امتحانات حتما برگه پاسخنامه را فقط به مراقبین مربوط
به رشته خود که منشی جلسه اعلام می نماید تحویل نمایید. در غیر این صورت پاسخنامه تصحیح نخواهد شد.
شما می توانید بصورت رایگان در اشتراک ایمیلی این سایت عضو شوید تا مطالب جدید را درون ایمیل خود دریافت کنید.
برای عضویت، ایمیل خود را وارد کرده و بروی اشتراک کلیک کنید...

نظرات بسته است.