معجزه ی توانبخشی(کاردرمانی و فیزیوتراپی) برای یک بیمار ام اس با حضور داریوش سودی

شوراها

.ارتباط با معاونت

برنامه هفتگی

امور دانش آموختگان

ارتباط با مدرسان

ارتباط با مدیران

امور مدرسان

مدیران گروه آموزشی

شورای عالی آموزش