مربیگری ورزش معلولین

مدیریت امورفرهنگی برنامه ریزی فرهنگی

 

مدیریت کسب وکارورزشی

مدیریت اموراداری

مدیریت اماکن ورزشی

مددکاری خانواده

مددکاری اجتماعی خانواده

روان شناسی ورزشی

حقوق ورزشی

حسابداری.حسابداری مالی